Algemene Voorwaarden
Klik hier voor meer info over voordrachten rond osteopathie van Osteoclinic

Voordrachten

Klik hier om uw osteopaat te contacteren

Contact

Klik hier voor meer info over de partners van Osteopathische praktijk Osteoclinic

Partners

Klik hier voor meer info over interssante links rond osteopaten en osteopathie

Links

Klik hier voor meer info over de Algemene Voorwaarden van Osteoclinic Osteopathie Praktijk

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

CURSUS, DIENSTEN en ACTIVITEITEN VOORWAARDEN

FACTUURVOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/ reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten met SanaOptima of Osteoclinic tenzij schriftelijk / elektronisch anders is overeengekomen.

 

Door zich in te schrijven of afspraak te plaatsen, verklaart de deelnemer, cursist, patiënt, klant of cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

Onder "deelnemer, cursist, patiënt, cliënt of klant" in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij SanaOptima of Osteoclinic een order, bestelling, dienst- of cursusreservatie plaatsen.

 

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een cursus of bestelling / opdracht, tenzij schriftelijk anders door SanaOptima of Osteoclinic vermeldt.

 

Een bestelling van diensten en / of goederen of cursusreservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via de website door klant aan SanaOptima of Osteoclinic is verstrekt. Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, diensten, verkopen en / of reservaties van SanaOptima of Osteoclinic dienen contant betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 60€ en een maximum van 2000 €, alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.

 

Een cursist kan na inschrijving voor een cursus, deze cursus terug annuleren of uitstellen naar een latere datum. Uitstel van een cursus, tot uiterlijk 2 weken vóór de aanvang van deze cursus, is kosteloos. In geval van uitstel of annulatie vanaf 2 weken vóór de aanvang van een cursus, zal 50% van de prijs van de uitgestelde cursus aangerekend worden, bovenop het bedrag van de cursus die op een overeengekomen latere datum gevolgd zal worden. Uitstel wordt slechts één maal toegestaan per ingeschreven cursus.

 

In geval van annulatie vanaf 72 uur vóór de aanvang van een cursus, zal de cursusprijs steeds voor de volle 100% aangerekend worden, te verhogen met de gebeurlijke kosten. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren.

 

Laattijdige reservaties dewelke binnen de tijdspanne van 72 uur vallen dienen altijd onmiddellijk en volledig betaald te worden.

 

Een individuele consultatie die niet 24 uur voorafgaand aan de feitelijke afspraak telefonisch of schriftelijk werd geannuleerd, zal alsnog volledig aan de klant gefactureerd worden.

 

De bijdragen voor consultaties worden door de patiënt onmiddellijk na het beëindigen van de sessie betaald.

 

Alle door verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij de klant/patiënt onmiddellijk bij aanvang van het gebruik van de accommodatie zijn ongenoegen kenbaar maakt. Elk protest na gebruik van de accommodatie zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant.

 

Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.

 

SanaOptima of Osteoclinic en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel van SanaOptima of Osteoclinic.

 

Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door SanaOptima of Osteoclinic, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel SanaOptima of Osteoclinic als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.

 

SanaOptima of Osteoclinic stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.

 

SanaOptima of Osteoclinic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds beëindigen door SanaOptima of Osteoclinic van een cursus of manifestatie als gevolg van overmacht vindt restitutie plaats pro rato.

 

De op de folders en website van SanaOptima of Osteoclinic vermelde informatie, genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van fouten.

 

Aan de websites en folders van SanaOptima of Osteoclinic kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bepaalde activiteiten kunnen extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten worden vooraf aangekondigd en apart aangerekend. Deze dienen betaald te worden door de deelnemers zelf ten laatste op de dag van de activiteit en voor deze aanvangt.

 

SanaOptima of Osteoclinic behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden.

 

SanaOptima of Osteoclinic is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.

 

Bij een eerste afspraak wordt het emailadres gevraagd. Om de ecologische voetafdruk te verkleinen worden er zelden documenten afgedrukt en worden documenten, met extra info ter ondersteuning van de behandeling, zoveel mogelijk per email bezorgd. Het geven van het emailadres kan altijd geweigerd worden. Indien het emailadres vrijwillig wordt gegeven: Na een consult wordt er ook éénmaal een email verstuurd met info over de website www.sanaoptima.be en de blogartikelen die men kan volgen. Indien er geen interesse is in de gezondheidstips, beschreven in de blogartikelen, kan men zich onmiddelijk afmelden hiervoor.

Liesbeth Raepsaet 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 38 Tel: 056/75.70.07 GSM: 0479/45.85.40 E-mail: raepsaet @ osteoclinic . be